Dev. Of Volley Court - HDh. Kulhudhuffushi
Description:
ID:  
ISLES/1743
Expected Start Date: 08/03/2022
Start Date: 30/01/2022
Expected End Date: 15/06/2022
Revised Expected End Date:
End Date::30/04/2022
Funding:  
- Domestic ( Government of Maldives )
- Domestic ( Government of Maldives )
- Domestic
2023's Budget:  
MVR  238,325.00
2024's Budget:  
MVR  214,492.00
Physical Work Dates  
Expected Start Date of Physical Work: 08/03/2022
Start Date of Physical Work: 30/01/2022
Expected End Date of Physical Work: 15/06/2022
End Date of Physical Work:
Challenges:
Last updated: 25/01/2023 16:24

Budget

Fund Donor 2021 2022 2023 2024 2025 Total
Domestic Government of Maldives 500,000.00 0.00 238,325.00 214,492.00 0.00 952,817.00
Domestic Government of Maldives 0.00 195,000.00 0.00 0.00 0.00 195,000.00
500,000.00 195,000.00 238,325.00 214,492.00 0.00 1,147,817.00

Funding

Domestic - Government of Maldives

Total: 952,817.00 MVR
GL Code Location 2021 2022 2023 2024 2025 Total
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 238,325.00 214,492.00 0.00 452,817.00
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi 500,000.00 500,000.00
500,000.00 0.00 238,325.00 214,492.00 0.00 952,817.00

Domestic - Government of Maldives

Total: 195,000.00 MVR
GL Code Location 2021 2022 2023 2024 2025 Total
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi 195,000.00 195,000.00
0.00 195,000.00 0.00 0.00 0.00 195,000.00

Expenditure

Func Month Year Amount
Domestic April 2021 48,750.00
Domestic June 2021 48,000.00
Domestic October 2021 4,700.00
Domestic November 2021 6,895.00
Domestic December 2021 207,592.15
Domestic December 2022 127,200.00
443,137.15