Insatll Road Speed Breakers-Kulhudhfushi
Description:
ID:  
ISLES/0416
Expected Start Date: 25/02/2021
Start Date:
Expected End Date: 30/06/2022
Revised Expected End Date: 05/07/2023
End Date::
Funding:  
- Domestic ( Government of Maldives )
2023's Budget:  
MVR  0.00
Physical Work Dates  
Expected Start Date of Physical Work: 17/05/2022
Start Date of Physical Work:
Expected End Date of Physical Work: 30/06/2022
End Date of Physical Work:
Challenges:
Last updated: 25/01/2023 16:24

Budget

Fund Donor 2019 2020 2021 2022 2023 Total
Domestic Government of Maldives 500,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 3,100,000.00
500,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 3,100,000.00

Funding

Domestic - Government of Maldives

Total: 3,100,000.00 MVR
GL Code Location 2019 2020 2021 2022 2023 Total
422001 - މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi 500,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 3,100,000.00
500,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 3,100,000.00

Expenditure