Estab. of Reg. Emergency Oper. Centre - HDh.Kulhudhuffushi
Description:
ID:  
ISLES/4723
Expected Start Date: 15/06/2022
Start Date:
Expected End Date: 15/12/2022
Revised Expected End Date:
End Date::
Funding:  
- Domestic ( Government of Maldives )
- Domestic ( Government of Maldives )
2023's Budget:  
MVR  120,000.00
2024's Budget:  
MVR  112,000.00
Physical Work Dates  
Expected Start Date of Physical Work:
Start Date of Physical Work:
Expected End Date of Physical Work:
End Date of Physical Work:
Challenges:
Last updated: 25/01/2023 16:24

Budget

Fund Donor 2021 2022 2023 2024 2025 Total
Domestic Government of Maldives 1,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120,000.00
Domestic Government of Maldives 0.00 200,000.00 120,000.00 112,000.00 0.00 432,000.00
1,120,000.00 200,000.00 120,000.00 112,000.00 0.00 1,552,000.00

Funding

Domestic - Government of Maldives

Total: 1,120,000.00 MVR
GL Code Location 2021 2022 2023 2024 2025 Total
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi 1,120,000.00 1,120,000.00
1,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120,000.00

Domestic - Government of Maldives

Total: 432,000.00 MVR
GL Code Location 2021 2022 2023 2024 2025 Total
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 120,000.00 112,000.00 0.00 232,000.00
422999 - އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi 200,000.00 200,000.00
0.00 200,000.00 120,000.00 112,000.00 0.00 432,000.00

Expenditure

Func Month Year Amount
Domestic - Government of Maldives December 2022 47,700.00
47,700.00