Estab. Of Dhamanaveshi - HDh. Kulhudhuffushi
Description:
ID:  
ISLES/4725
Expected Start Date: 08/09/2022
Start Date: 15/12/2022
Expected End Date: 27/09/2023
Revised Expected End Date: 17/05/2023
End Date::
Handling Agency:  
Ministry of Health
Funding:  
- Domestic ( Government of Maldives )
- Domestic ( Government of Maldives )
2023's Budget:  
MVR  2,821,728.00
2024's Budget:  
MVR  3,174,444.00
Physical Work Dates  
Expected Start Date of Physical Work: 08/09/2022
Start Date of Physical Work: 15/12/2022
Expected End Date of Physical Work: 17/05/2023
End Date of Physical Work:
Challenges:
Last updated: 20/09/2023 08:17

Budget

Fund Donor 2021 2022 2023 2024 2025 Total
Domestic Government of Maldives 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00
Domestic Government of Maldives 0.00 200,000.00 2,821,728.00 3,174,444.00 476,167.00 6,672,339.00
3,600,000.00 200,000.00 2,821,728.00 3,174,444.00 476,167.00 10,272,339.00

Funding

Domestic - Government of Maldives

Total: 3,600,000.00 MVR
GL Code Location 2021 2022 2023 2024 2025 Total
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi 3,600,000.00 3,600,000.00
3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00

Domestic - Government of Maldives

Total: 6,672,339.00 MVR
GL Code Location 2021 2022 2023 2024 2025 Total
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 2,821,728.00 3,174,444.00 476,167.00 6,472,339.00
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi 200,000.00 200,000.00
0.00 200,000.00 2,821,728.00 3,174,444.00 476,167.00 6,672,339.00

Expenditure

Func Month Year Amount
Domestic - Government of Maldives December 2021 33,000.00
Domestic - Government of Maldives October 2022 4,019,007.03
4,052,007.03