Sewerage System - ADh.Fenfushi
Description:
ID:  
ISLES/0630
Project Status:  
On-going
Status Details:
Expected Start Date: 27/05/2021
Start Date: 25/03/2021
Expected End Date: 31/05/2022
Revised Expected End Date: 31/03/2023
End Date::
Funding:  
- Domestic ( Government of Maldives )
- Trust Fund ( Maldives Green Fund )
2022's Budget:  
MVR  1,628,590.00
2023's Budget:  
MVR  4,411,591.00
Physical Work Dates  
Expected Start Date of Physical Work: 25/12/2021
Start Date of Physical Work: 07/04/2022
Expected End Date of Physical Work: 31/03/2023
End Date of Physical Work:
Challenges:
Last updated: 01/09/2022 15:40

Budget

Fund Donor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total
Domestic Government of Maldives 10,000,000.00 2,000,000.00 4,215,754.00 0.00 0.00 0.00 16,215,754.00
Trust Fund Maldives Green Fund 0.00 0.00 0.00 1,628,590.00 4,411,591.00 479,998.00 6,520,179.00
10,000,000.00 2,000,000.00 4,215,754.00 1,628,590.00 4,411,591.00 479,998.00 22,735,933.00

Funding

Domestic - Government of Maldives

Total: 16,215,754.00 MVR
GL Code Location 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް Adh. Fenfushi 10,000,000.00 2,000,000.00 4,215,754.00 16,215,754.00
10,000,000.00 2,000,000.00 4,215,754.00 0.00 0.00 0.00 16,215,754.00

Trust Fund - Maldives Green Fund

Total: 6,520,179.00 MVR
GL Code Location 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total
422004 - ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް Adh. Fenfushi 1,628,590.00 4,411,591.00 479,998.00 6,520,179.00
0.00 0.00 0.00 1,628,590.00 4,411,591.00 479,998.00 6,520,179.00

Expenditure

Func Month Year Amount
Domestic - Government of Maldives July 2021 2,400,000.00
Domestic - Government of Maldives May 2022 1,600.00
2,401,600.00