Construction of 06 classrooms at Hdh.Neilladhoo school
Description:
ID:  
ISLES/0784
Project Status:  
Stopped
Status Details:
Expected Start Date: 01/01/2021
Start Date:
Expected End Date:
Revised Expected End Date:
End Date::
Funding:  
- Domestic ( Government of Maldives )
2021's Budget:  
MVR  0.00
Physical Work Dates  
Expected Start Date of Physical Work:
Start Date of Physical Work:
Expected End Date of Physical Work:
End Date of Physical Work:
Challenges:
Last updated: 18/08/2021 10:29

Budget

Fund Donor 2020 Total
Domestic Government of Maldives 2,500,000.00 2,500,000.00
2,500,000.00 2,500,000.00

Funding

Domestic - Government of Maldives

Total: 2,500,000.00 MVR
GL Code Location 2020 Total
421003 - މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް HDh. Nellaidhoo 2,500,000.00 2,500,000.00
2,500,000.00 2,500,000.00

Expenditure