ނ.މަގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1224
: 17 މޭ 2022
: 16 މާރިޗު 2022
: 30 މޭ 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,687,198.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
3,023,098.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 17 މާރިޗު 2022
: 1 އޮގަސްޓް 2022
: 30 މޭ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 10 ޖަނަވަރީ 2023

ކޮންޓްރެކްޓަރުން

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]