ނ.ލަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1268
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
:
:
: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( ސައުދީ އަރަބިއާ ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
:
: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 ޖަނަވަރީ 2023

ކޮންޓްރެކްޓަރުން

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3020200
[email protected]