ހުޅުމާލޭގައި ދުވަސްވީ މީހުންގެ މަރުކަޒެއް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1303
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހުއްޓިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަޝްރޫޢު ވަނީ މަޑުޖައްސާލާފައި.
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2020
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
39,350,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
: ބިން ބަދަލުކުރުމަށް އެދިފައި، ބިން ހޯދަމަށް އެޗްޑީސީއަށް ރިކުއެސްޓް ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންއާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ނުކުރެވި
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 ޖޫން 2022

ކޮންޓްރެކްޓަރުން

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3013017
[email protected]