ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އީ.އާރާއި އިތުރު 10 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމްހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/2954
: 1 ޑިސެންބަރު 2021
: 4 ޑިސެންބަރު 2021
: 30 ނޮވެންބަރު 2022
:
: 17 ފެބުރުވަރީ 2023
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
474,948.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
427,453.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ޑިސެންބަރު 2021
: 4 ޑިސެންބަރު 2021
: 17 ފެބުރުވަރީ 2023
: 17 ފެބުރުވަރީ 2023
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 13 މާރިޗު 2023

ކޮންޓްރެކްޓަރުން

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]