އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ ބިން ހިއްކުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0360
:
: 31 ޖަނަވަރީ 2021
: 14 ފެބުރުވަރީ 2022
: 1 އޮގަސްޓް 2023
: 14 ފެބުރުވަރީ 2022
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,319,949.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,187,954.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 14 ފެބުރުވަރީ 2021
: 1 އޮގަސްޓް 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ފެބުރުވަރީ 2023

ކޮންޓްރެކްޓަރުން

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]