ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/4575
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް - 13 އެޕްރީލް 2023 ގައި ކޮންސަލްޓެންޓްއެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށައެޅުނު ބިޑް ތަށް އިވެލިއުއޭޓް ކުރަމުން ދަނީ. އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުން - 5 ރަށުގެ އައިސްޕްލާންޓު 8 މަސް ދުވަސް ތޭރޭގައި ގާއިމްކޮށް ނިންމުމަށް ފެނަކައާއި އެކު އެގްރީމެންޓް ސޮއިކޮށްފައި. ކޫއްޑޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުން - އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ.
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 22 ޖޫން 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ސައުދީ ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
32,303,249.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
37,740,673.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ފެބުރުވަރީ 2021
:
: 22 ޖޫން 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 މޭ 2023

ކޮންޓްރެކްޓަރުން

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322625