ގއ.ކޮލަމާފުށި މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4609
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަރާމާތު އެންމެހާ މަސައްކަތް ނިމިފައި
:
: 6 ޖުލައި 2021
:
:
: 28 އޮގަސްޓް 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 6 ޖުލައި 2021
: 10 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ކޮންޓްރެކްޓަރުން