ހުޅުމާލޭ އަމާން ހިޔާ ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4660
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
SGII ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ގްރާންޓް ސައިންކޮށްފައި. ކުރަން ހުރި: ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ.
: 1 ފެބުރުވަރީ 2021
: 1 ފެބުރުވަރީ 2021
:
: 31 ޖަނަވަރީ 2023
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
4,979,280.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
5,601,690.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 31 މާރިޗު 2023
:
: 31 ޖަނަވަރީ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 ޖަނަވަރީ 2023

ކޮންޓްރެކްޓަރުން

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3013017
[email protected]