ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގެ މަގު ހެދުން
:
ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީ ގެ މަގުތައް ފަރުމާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/4820
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަޝްްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް ނިމިފައި.
: 26 ފެބުރުވަރީ 2016
: 29 ފެބުރުވަރީ 2016
: 30 އޮގަސްޓް 2017
: 30 އޮގަސްޓް 2017
: 2 މޭ 2018
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
527,297,154.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
: 2 މޭ 2018
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 ޖޫން 2021

ކޮންޓްރެކްޓަރުން

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3353535
[email protected]