ގދ.ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/6126
: 2 ޖޫން 2023
:
: 28 ޑިސެންބަރު 2025
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ކުވެއިތު ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
26,603,112.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
18,750,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 2 ޖޫން 2023
:
: 28 ޑިސެންބަރު 2025
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 އޮގަސްޓް 2023

ކޮންޓްރެކްޓަރުން

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]