ތ.ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތުގެ 08 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލާ
:
އައިޑީ:
ISLES/6205
:
: 4 ޑިސެންބަރު 2022
: 1 ނޮވެންބަރު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,564,080.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,407,672.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 4 ޑިސެންބަރު 2022
: 1 ނޮވެންބަރު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 5 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ކޮންޓްރެކްޓަރުން

ކޮންޓްރެކްޓަރު ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓުކުރި ތާރީޚް މަސައްކަތްފެށި ތާރީޚް މަސައްކަތްނިމުނު ތާރީޚް މޮޑިއުލްތައް
1 ޓިކް ޓެކް ޢިންވެސްޓްމެންޓް 8 ކްލާސްރޫމް، 3 ބުރި އިމާރާތް އަދި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް 13 އޮކްޓޫބަރު 2022 4 ޑިސެންބަރު 2022 8 ޖަނަވަރީ 2024
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262