ނ.ކުޑަފަރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތް ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6233
: 19 އޭޕްރިލް 2023
:
: 8 މޭ 2024
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
646,559.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
581,903.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 19 އޭޕްރިލް 2023
:
: 8 މޭ 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 އޮގަސްޓް 2023

ކޮންޓްރެކްޓަރުން

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]