ނ.ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ސަބް ބޭސް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ޓާރފް އެޅުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6241
: 15 މޭ 2022
:
: 31 ޖުލައި 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
245,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
220,500.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 10 ޖޫން 2022
:
: 30 ޖޫން 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 މާރިޗު 2023

ކޮންޓްރެކްޓަރުން

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]