ބ.ފުޅަދޫ ސްކޫލް 01 ކްލާސްރޫމް
:
އައިޑީ:
ISLES/6291
: 15 ޖަނަވަރީ 2023
: 26 ފެބުރުވަރީ 2023
: 1 މޭ 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
132,322.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
119,090.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ޖަނަވަރީ 2023
: 26 ފެބުރުވަރީ 2023
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 10 އޮކްޓޫބަރު 2023

ކޮންޓްރެކްޓަރުން

ކޮންޓްރެކްޓަރު ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓުކުރި ތާރީޚް މަސައްކަތްފެށި ތާރީޚް މަސައްކަތްނިމުނު ތާރީޚް މޮޑިއުލްތައް
1 އިސްކޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 01 ކްލާސްރޫމް 29 ޑިސެންބަރު 2022 22 ޖަނަވަރީ 2023
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262