އއ.ބޮޑުފުޅަދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0671
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިސްކިތުގެ އެންމެހާ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ނިމި 21 އޮކްޓޫބަރ 2021 ގައި މިސްކިތް ހުޅުވާފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ހައިމަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,441,411.38 ރުފިޔާ
:
: 1 ޖުލައި 2019
:
:
: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
262,676.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 ޖުލައި 2019
:
: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 29 ޖަނަވަރީ 2023

ކޮންޓްރެކްޓަރުން

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3020200
[email protected]