ކަސްޓަމްސް ސައުތް ރީޖަން ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތް - އައްޑޫ ސިޓީ
:
އައިޑީ:
ISLES/0748
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 2 ސެޕްޓެންބަރު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
22,861,622.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,463,686.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 2 ސެޕްޓެންބަރު 2023
:
: ކޮވިޑް 19
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 ޑިސެންބަރު 2023

ކޮންޓްރެކްޓަރުން

ކޮންޓްރެކްޓަރު ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓުކުރި ތާރީޚް މަސައްކަތްފެށި ތާރީޚް މަސައްކަތްނިމުނު ތާރީޚް މޮޑިއުލްތައް
1 އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ކަސްޓަމްސް ސައުތް ރީޖަންގެ ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 29 އޮގަސްޓް 2021 12 ސެޕްޓެންބަރު 2021
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3334176
[email protected]