ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
:
އައިޑީ:
ISLES/0082
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އެންމެ މަތީ ބައިގެ ބެރި ދުއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 20 މޭ 2021
: 25 އޭޕްރިލް 2021
: 15 ޖަނަވަރީ 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,297,402.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
2,940,697.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 20 މޭ 2021
: 20 މޭ 2021
: 15 ޖަނަވަރީ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 އޮކްޓޫބަރު 2021

ކޮންޓްރެކްޓަރުން