އައްބުދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އޮޕްރޭޝަން ތިއޭޓަރ އެކްސްޕޭންޑް ކުރުމާއި އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/8244
:
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
10,000,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
10,000,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 އޮގަސްޓް 2023

ކޮންޓްރެކްޓަރުން

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.