ނ.މާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
:
އައިޑީ:
ISLES/0887
: 27 އޭޕްރިލް 2023
:
: 17 އޭޕްރިލް 2024
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
2,275,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
8,449,691.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
9,505,903.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 27 އޭޕްރިލް 2023
:
: 17 އޭޕްރިލް 2024
:
: ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 އޮގަސްޓް 2023

ކޮންޓްރެކްޓަރުން

މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]