ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
:
އައިޑީ:
ISLES/9322
:
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
625,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ނޮވެންބަރު 2023
: 15 ނޮވެންބަރު 2023
: 11 ޖޫން 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ނޮވެންބަރު 2023

ކޮންޓްރެކްޓަރުން

ކޮންޓްރެކްޓަރު ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓުކުރި ތާރީޚް މަސައްކަތްފެށި ތާރީޚް މަސައްކަތްނިމުނު ތާރީޚް މޮޑިއުލްތައް
1 ސައުސަން ކޮންޓްްސްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނ. މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް. މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ޢިމާރާތްކުރުމާއި، ވަށާފާރު ރޭނުމާއި، ކޯޓުރޫމް ފަރުނީޗަރާއި، އިދާރީ ފަރުނީޗަރ ހިމެނެފައިވެއެވެ. 31 އޮކްޓޫބަރު 2023 15 ނޮވެންބަރު 2023 11 ޖޫން 2024
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322303
[email protected]