ލ.މާބައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0994
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
:
: 23 ނޮވެންބަރު 2020
:
:
: 31 ޖުލައި 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
75,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 11 ޖުލައި 2021
:
: 31 ޖުލައި 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 އޮގަސްޓް 2021

ކޮންޓްރެކްޓަރުން