ކ.މާފުށީ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0010
: 4 ޖޫން 2018
: 4 ޖޫން 2018
: 23 ޑިސެންބަރު 2019
:
: 23 ޑިސެންބަރު 2019
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 4 ޖޫން 2018
: 4 ޖޫން 2018
: 23 ޑިސެންބަރު 2019
: 23 ޑިސެންބަރު 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. މާފުށި 6,273,350.00
6,273,350.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3317998