ކ.މާފުށީ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޤާނޫނުގެ ޙުކޫމާތު ނެގެހެއްޓުމާއި ޝަރުޢީ ނިޒާމް އިޞްލާޙުކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/0010
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހުއްޓިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މާފުށީ ޖަލު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ކުރަން ނިންމިފައިވާ މަސައްކަތެއް، މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދާތީ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
73,350.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 ފެބުރުވަރީ 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. މާފުށި
0.00