ލ.ގަން މުކުރިމަގު ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1000
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
:
: 15 މާރިޗު 2016
:
:
: 30 ނޮވެންބަރު 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
56,934.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 15 މާރިޗު 2016
:
: 30 ނޮވެންބަރު 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 9 މާރިޗު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ގަން 576,934.00
576,934.00