ގދ.ނަޑެއްލާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1003
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ގދ.ނަޑެއްލާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްފަށައި ސްޓްރަކްޗަރ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މާރިޗް 2023 ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. މަޝްރޫޢު 10% ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: އެފް.އެސް.އެސް މޯލްޑިވްސް އަގު: 4,204,485.00 ރުފިޔާ
: 4 ނޮވެންބަރު 2021
: 4 ނޮވެންބަރު 2021
: 20 ޑިސެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
147,157.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
132,441.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 18 ނޮވެންބަރު 2021
: 18 ޖަނަވަރީ 2022
: 20 ޑިސެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ނަޑެއްލާ 5,829,859.00
6,109,457.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]