ގދ.ތިނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1007
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1- ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ، 2. ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމުމުން ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރއަށް އެންގިފައި 3. ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު ފެންސްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
:
: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,245,815.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 26 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ތިނަދޫ 4,514,549.00
4,514,549.00