ރ.ހުޅުދުއްފާރު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/1027
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކުލަލުން ފިޔަވާ އެހެން މަސައްކަތް ނިމިފައި
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
75,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 10 މޭ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު 250,000.00
250,000.00