ހދ.ކުރިނބީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ވަށާފާރު ރޭނުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1055
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 24 އޭޕްރިލް 2021
: 8 އޭޕްރިލް 2021
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
475,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
25,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 24 އޭޕްރިލް 2021
: 8 އޭޕްރިލް 2021
: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ކުރިނބި 1,000,000.00
1,000,000.00