ފުވައްމުލަކު ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1057
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކުގެ އެލް.އޯ.ސީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ މަޝްރޫޢެއް. ޑ.ީޕީ.އާރު ތައްޔާެރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ލޯން އެހީ ( އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
2,004,358.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
3,500,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 އޮގަސްޓް 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް 22,315,787.00
22,315,787.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]