ހދ.ނޭކުރެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު (ޓަރފް) ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1060
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 26 ޖޫން 2021
: 26 ޖޫން 2021
: 7 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,500,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
5,150,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 26 ޖޫން 2021
: 31 ޖުލައި 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޭކުރެންދޫ 14,075,000.00
14,075,000.00