ނ.މަނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު (ޓަރފް) ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1061
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ވެލި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ 2- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ޓާރފް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ އެގްރިމެންޓް ކުރެވިފައި
: 20 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 12 މޭ 2020
: 30 ޖުލައި 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,000,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
795,479.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 20 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 3 އޭޕްރިލް 2021
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. މަނަދޫ 6,795,479.00
6,795,479.00