ނ.މަނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު (ޓަރފް) ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1061
: 20 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 12 މޭ 2020
: 30 ޖުލައި 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
124,500.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
112,050.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 22 ސެޕްޓެންބަރު 2022
: 3 އޭޕްރިލް 2021
: 20 އޭޕްރިލް 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 މާރިޗު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. މަނަދޫ 6,318,911.00
6,555,461.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]