ބ.ފެހެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އިމާރާތް ކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0107
:
: 25 ޖޫން 2018
:
:
: 9 ޖަނަވަރީ 2019
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 25 ޖޫން 2018
:
: 9 ޖަނަވަރީ 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ބ. ފެހެންދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
152,228.00
152,228.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]