ނ.ވެލިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1072
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1- ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. 2. ފުޓްބޯޅަދަނޑު ޓާރފް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރަށަށް ޑެލިވަރ ކުރެވިފައި. ޓާރފް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ކުރިން ސަބް ބޭސް ރަގަޅު ކުރަން ހުރި ކަންކަމުގެ ސާރވޭ ކުރެވި އަގު ހޯދިފައި.
: 30 ޖޫން 2021
: 30 ޑިސެންބަރު 2019
: 31 ޖުލައި 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,483,986.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
139,934.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 30 ޖޫން 2021
: 15 ޖަނަވަރީ 2020
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. ވެލިދޫ 4,873,920.00
4,873,920.00