ތ.ހިރިލަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1075
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ނިމިފައި
:
: 22 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 30 ޑިސެންބަރު 2020
:
: 22 ފެބުރުވަރީ 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
437,489.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 6 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 22 ފެބުރުވަރީ 2021
: 22 ފެބުރުވަރީ 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 ފެބުރުވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ތ. ހިރިލަންދޫ 597,489.00
597,489.00