އއ.ރަސްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ކުޅިވަރު
އައިޑީ:
ISLES/1077
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1- އއ.ރަސްދޫ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސްއާއި ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފައި 2- އއ.ރަސްދޫ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގައި ޓަރފްއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފޮނުވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
3,250,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 ފެބުރުވަރީ 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އއ. ރަސްދޫ
0.00