ހއ.އުތީމު ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1078
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ނިމިފައި
:
: 1 އޮގަސްޓް 2017
:
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 އޮގަސްޓް 2017
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. އުތީމު 480,000.00
480,000.00