އއ.އުކުޅަސް ކޮންފަރެންސް ހޯލް
:
އައިޑީ:
ISLES/1082
:
: 25 ޖުލައި 2019
:
:
: 24 އޮގަސްޓް 2019
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( އިންޑިއާ ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 25 ޖުލައި 2019
:
: 24 އޮގަސްޓް 2019
: 24 ދުވަހުގެ ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެޕްރޫވަލް ހޯދުމާއި ތަކެތި މަސައްކަތް ކުރާ ސައިޓަށް ގެންދިއުން.
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 29 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އއ. އުކުޅަސް 1,047,878.00
1,047,878.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]