އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް
އައިޑީ:
ISLES/1088
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާ، ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން އަދި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލް އަޕްޑޭޓް ޓެބްގައި ހިމަނާފައި
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( އޯޕެކް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
1,063,428,543.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
111,330,325.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
133,596,389.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 މޭ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނެއްލައިދޫ
2 ހދ. ނޭކުރެންދޫ
3 ހދ. މަކުނުދޫ
4 ށ. ފޭދޫ
5 ބ. ކުޑަރިކިލު
6 ބ. ކެންދޫ
7 ބ. ކިހާދޫ
8 ބ. ދޮންފަނު
9 ބ. ދަރަވަންދޫ
10 ގއ. ކޮލަމާފުށި
11 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
12 ގދ. ވާދޫ
13 ގދ. ފިޔޯރި
454,234,168.00