އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/1088
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން އަދި ރިޕޯޓް ފައިނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ (އޯޕެކް)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
53,445,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 މޭ 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނެއްލައިދޫ
2 ހދ. ނޭކުރެންދޫ
3 ހދ. މަކުނުދޫ
4 ށ. ފޭދޫ
5 ބ. ކުޑަރިކިލު
6 ބ. ކެންދޫ
7 ބ. ކިހާދޫ
8 ބ. ދޮންފަނު
9 ބ. ދަރަވަންދޫ
10 ގއ. ކޮލަމާފުށި
11 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
12 ގދ. ވާދޫ
13 ގދ. ފިޔޯރި
0.00