އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/1088
:
: 6 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 31 ޑިސެންބަރު 2025
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޯޕެކް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
1,063,428,543.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
91,533,785.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
46,031,593.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 26 ޖަނަވަރީ 2021
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 12 މާރިޗު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނެއްލައިދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫއު - އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ އަދި ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 36
0.00
2 ހދ. ނޭކުރެންދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫއު - އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ އަދި ޓޭންކް ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 28
0.00
3 ހދ. މަކުނުދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫއު- އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް އަދި ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 33
0.00
4 ށ. ފޭދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫއު - އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ އަދި ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 25
0.00
5 ބ. ކުޑަރިކިލު
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު - ހުރިހާ މަސައްކަތް ނިމިފައި. ޑިފެކްޓްސް ރެކްޓިފިކޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
6 ބ. ކެންދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް މަޝްރޫއު - ވޯޓަރ ނެޓްވަރކް އަދި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް އަދި އާރް.އޯ ބިލްޑިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 32
0.00
7 ބ. ކިހާދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު - ހުރިހާ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
8 ބ. ދޮންފަނު
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު - ހުރިހާ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
9 ބ. ދަރަވަންދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ސުވަރޭޖް ޓްރީޓްމެންޓް ޕްލާންޓް އަދި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 34
0.00
10 ގއ. ކޮލަމާފުށި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް ސޮއިކޮށްފައި. އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 85
0.00
11 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް ސޮއިކޮށްފައި. އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 88
0.00
12 ގދ. ވާދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - އެސް.ޓީ.ޕީ އަދި ނަރުދަމާ ނެޓްވަރކް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 32
0.00
13 ގދ. ފިޔޯރި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް - އެސް.ޓީ.ޕީ މަސަައްކަތް އަދި ނަރުދަމާ ނެޓްވަރކް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 34
0.00
390,864,009.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]