އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/1088
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާ، ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން އަދި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލް އަޕްޑޭޓް ޓެބްގައި ހިމަނާފައި
:
: 6 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 31 ޑިސެންބަރު 2025
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޯޕެކް )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
1,063,428,543.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
88,523,306.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
49,553,216.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 26 ޖަނަވަރީ 2021
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 އޮގަސްޓް 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނެއްލައިދޫ
ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫއު - އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ އަދި ޓޭންކް ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 14
0.00
2 ހދ. ނޭކުރެންދޫ
ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫއު - އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 6
0.00
3 ހދ. މަކުނުދޫ
ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫއު- އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ އަދި ޓޭންކް ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 10
0.00
4 ށ. ފޭދޫ
ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫއު - ސައިޓަށް މޮބިލައިޒްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 3
0.00
5 ބ. ކުޑަރިކިލު
ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު - ހުރިހާ މަސައްކަތް ނިމިފައި. ޑިފެކްޓްސް ރެކްޓިފައިކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
6 ބ. ކެންދޫ
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް މަޝްރޫއު - ވޯޓަރ ނެޓްވަރކް އަދި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް އަދި އާރް.އޯ ބިލްޑިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 11
0.00
7 ބ. ކިހާދޫ
ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު - ހުރިހާ މަސައްކަތް ނިމިފައި. ޑިފެކްޓްސް ރެކްޓިފައިކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
8 ބ. ދޮންފަނު
ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު - ހުރިހާ މަސައްކަތް ނިމިފައި. ޑިފެކްޓްސް ރެކްޓިފައިކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
9 ބ. ދަރަވަންދޫ
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 10
0.00
10 ގއ. ކޮލަމާފުށި
ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް ސޮއިކޮށްފައި. އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 77
0.00
11 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް ސޮއިކޮށްފައި. އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 77
0.00
12 ގދ. ވާދޫ
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ އަދި ވޯޓަރ ނެޓްވަރކް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 12
0.00
13 ގދ. ފިޔޯރި
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް - އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ މަސަައްކަތް އަދި ވޯޓަރ ނެޓްވަރކް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 11
0.00
410,339,124.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]