ލ.އިސްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0109
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރަމުންދަނީ.
:
: 8 އޮގަސްޓް 2018
:
:
: 25 އޮގަސްޓް 2019
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 8 އޮގަސްޓް 2018
:
: 25 އޮގަސްޓް 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. އިސްދޫ 87,087.00
87,087.00