ލ.ގަން ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1090
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
25 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި. އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
: 5 މޭ 2021
:
: 30 ޑިސެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
4,632,659.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
13,897,977.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
: 30 ޑިސެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ގަން 34,884,393.00
34,884,393.00