ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1093
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް (ހއ، ހދ، އަދި ށ އަތޮޅު) ކުރިއަށްދަނީ. ދެވަނަ ފިޔަވަހިއަށް (ނ، ރ، ބ، ޅ، ގއ، ގދ، ޏ އަދި ސ އަތޮޅު) ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މުޅި ރާއްޖޭގައި ފެރީގެ ނިޒާމް 2023ގެ ނިޔަލަށް ޤާއިމްކުރުމަށްވަނީ ޕްލޭންކޮށްފައި
: 17 ޖަނަވަރީ 2021
: 17 ޖަނަވަރީ 2021
: 31 ޑިސެންބަރު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 7 އޭޕްރިލް 2021
: 7 އޭޕްރިލް 2021
: 31 ޑިސެންބަރު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ތުރާކުނު 0.00
2 ހއ. ދިއްދޫ 0.00
3 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް 0.00
4 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ 0.00
5 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ 0.00
6 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ 0.00
7 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ 0.00
8 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ 0.00
9 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ 0.00
10 ހއ. ފިއްލަދޫ 0.00
11 ހއ. މާރަންދޫ 0.00
12 ހއ. ތަކަންދޫ 0.00
13 ނ. ހެނބަދޫ 0.00
14 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ 0.00
15 ނ. މާޅެންދޫ 0.00
16 ނ. ކުޑަފަރި 0.00
17 ނ. ލަންދޫ 0.00
18 ނ. މާފަރު 0.00
19 ހއ. އުތީމު 0.00
20 ނ. ޅޮހި 0.00
21 ނ. މިލަދޫ 0.00
22 ނ. މަގޫދޫ 0.00
23 ނ. މަނަދޫ 0.00
24 ނ. ހޮޅުދޫ 0.00
25 ނ. ފޮއްދޫ 0.00
26 ނ. ވެލިދޫ 0.00
27 ހއ. މުރައިދޫ 0.00
28 ހއ. ބާރަށް 0.00
29 ހއ. އުލިގަމު 0.00
30 ރ. އަލިފުށި 0.00
31 ރ. ވާދޫ 0.00
32 ރ. ރަސްގެތީމު 0.00
33 ރ. އަނގޮޅިތީމު 0.00
34 ރ. އުނގޫފާރު 0.00
35 ރ. މާކުރަތު 0.00
36 ރ. ރަސްމާދޫ 0.00
37 ރ. އިންނަމާދޫ 0.00
38 ރ. މަޑުއްވަރި 0.00
39 ރ. އިނގުރައިދޫ 0.00
40 ރ. ފައިނު 0.00
41 ރ. މީދޫ 0.00
42 ރ. ކިނޮޅަސް 0.00
43 ރ. ހުޅުދުއްފާރު 0.00
44 ރ. ދުވާފަރު 0.00
45 ބ. ކުޑަރިކިލު 0.00
46 ބ. ކަމަދޫ 0.00
47 ބ. ކެންދޫ 0.00
48 ބ. ކިހާދޫ 0.00
49 ބ. ދޮންފަނު 0.00
50 ބ. ދަރަވަންދޫ 0.00
51 ބ. މާޅޮސް 0.00
52 ބ. އޭދަފުށި 0.00
53 ބ. ތުޅާދޫ 0.00
54 ބ. ހިތާދޫ 0.00
55 ބ. ފުޅަދޫ 0.00
56 ބ. ފެހެންދޫ 0.00
57 ބ. ގޮއިދޫ 0.00
58 ޅ. ހިންނަވަރު 0.00
59 ޅ. ނައިފަރު 0.00
60 ޅ. ކުރެންދޫ 0.00
61 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި 0.00
62 މާލެ ސިޓީ މާލެ 0.00
63 މާލެ ސިޓީ ވިލިނގިލި 0.00
64 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 0.00
65 ކ. ކާށިދޫ 0.00
66 ކ. ގާފަރު 0.00
67 ކ. ދިއްފުށި 0.00
68 ކ. ތުލުސްދޫ 0.00
69 ކ. ހުރާ 0.00
70 ހދ. ހަނިމާދޫ 0.00
71 ކ. ހިންމަފުށި 0.00
72 ކ. ގުޅި 0.00
73 ކ. މާފުށި 0.00
74 ކ. ގުރައިދޫ 0.00
75 ހދ. ފިނޭ 0.00
76 ހދ. ނައިވާދޫ 0.00
77 ހދ. ހިރިމަރަދޫ 0.00
78 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު 0.00
79 ހދ. ނެއްލައިދޫ 0.00
80 ހއ. މޮޅަދޫ 0.00
81 ހދ. ނޮޅިވަރަމް 0.00
82 ހދ. ކުރިނބި 0.00
83 އއ. ތޮއްޑޫ 0.00
84 އއ. ރަސްދޫ 0.00
85 އއ. އުކުޅަސް 0.00
86 އއ. މަތިވެރި 0.00
87 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ 0.00
88 އއ. ފެރިދޫ 0.00
89 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި 0.00
90 އއ. މާޅޮސް 0.00
91 އއ. ހިމެންދޫ 0.00
92 ހދ. ކުމުންދޫ 0.00
93 ހދ. ނޭކުރެންދޫ 0.00
94 އދ. ހަންޏާމީދޫ 0.00
95 ހދ. ވައިކަރަދޫ 0.00
96 އދ. އޮމަދޫ 0.00
97 އދ. ކުނބުރުދޫ 0.00
98 އދ. މަހިބަދޫ 0.00
99 އދ. މަންދޫ 0.00
100 އދ. ދަނގެތި 0.00
101 އދ. ދިގުރަށް 0.00
102 އދ. ފެންފުށި 0.00
103 އދ. ދިއްދޫ 0.00
104 އދ. މާމިނގިލި 0.00
105 ހދ. މަކުނުދޫ 0.00
106 ހއ. ހޯރަފުށި 0.00
107 ވ. ފުލިދޫ 0.00
108 ވ. ތިނަދޫ 0.00
109 ވ. ފެލިދޫ 0.00
110 ވ. ކެޔޮދޫ 0.00
111 ވ. ރަކީދޫ 0.00
112 މ. ރަތްމަންދޫ 0.00
113 މ. ވޭވަށް 0.00
114 މ. މުލައް 0.00
115 މ. މުލި 0.00
116 މ. ނާލާފުށި 0.00
117 މ. ކޮޅުފުށި 0.00
118 މ. ދިއްގަރު 0.00
119 މ. މަޑުއްވަރި 0.00
120 ފ. ފީއަލި 0.00
121 ފ. ބިލެތްދޫ 0.00
122 ފ. މަގޫދޫ 0.00
123 ފ. ދަރަނބޫދޫ 0.00
124 ފ. ނިލަންދޫ 0.00
125 ދ. މީދޫ 0.00
126 ދ. ބަނޑިދޫ 0.00
127 ދ. ރިނބުދޫ 0.00
128 ދ. ހުޅުދެލި 0.00
129 ދ. މާއެނބޫދޫ 0.00
130 ދ. ކުޑަހުވަދޫ 0.00
131 ހއ. އިހަވަންދޫ 0.00
132 ތ. ބުރުނީ 0.00
133 ތ. ވިލުފުށި 0.00
134 ތ. މަޑިފުށި 0.00
135 ތ. ދިޔަމިގިލި 0.00
136 ތ. ގުރައިދޫ 0.00
137 ތ. ކަނޑޫދޫ 0.00
138 ތ. ވަންދޫ 0.00
139 ތ. ހިރިލަންދޫ 0.00
140 ތ. ގާދިއްފުށި 0.00
141 ތ. ތިމަރަފުށި 0.00
142 ތ. ވޭމަންޑޫ 0.00
143 ތ. ކިނބިދޫ 0.00
144 ތ. އޮމަދޫ 0.00
145 ށ. ކަނޑިތީމު 0.00
146 ށ. ނޫމަރާ 0.00
147 ހއ. ކެލާ 0.00
148 ށ. ގޮއިދޫ 0.00
149 ލ. އިސްދޫ 0.00
150 ށ. ފޭދޫ 0.00
151 ލ. ދަނބިދޫ 0.00
152 ލ. މާބައިދޫ 0.00
153 ލ. މުންޑޫ 0.00
154 ލ. ކަލައިދޫ 0.00
155 ލ. ގަން 0.00
156 ލ. މާވަށް 0.00
157 ލ. ފޮނަދޫ 0.00
158 ލ. މާމެންދޫ 0.00
159 ލ. ހިތަދޫ 0.00
160 ށ. ފީވައް 0.00
161 ލ. ކުނަހަންދޫ 0.00
162 ށ. ބިލެތްފަހި 0.00
163 ށ. ފޯކައިދޫ 0.00
164 ށ. ނަރުދޫ 0.00
165 ށ. މަރޮށި 0.00
166 ށ. ޅައިމަގު 0.00
167 ގއ. ކޮލަމާފުށި 0.00
168 ގއ. ވިލިނގިލި 0.00
169 ގއ. މާމެންދޫ 0.00
170 ގއ. ނިލަންދޫ 0.00
171 ގއ. ދާންދޫ 0.00
172 ގއ. ދެއްވަދޫ 0.00
173 ގއ. ކޮނޑޭ 0.00
174 ގއ. ގެމަނަފުށި 0.00
175 ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 0.00
176 ހއ. ވަށަފަރު 0.00
177 ށ. ކޮމަންޑޫ 0.00
178 ށ. މާއުނގޫދޫ 0.00
179 ށ. ފުނަދޫ 0.00
180 ށ. މިލަންދޫ 0.00
181 ގދ. މަޑަވެލި 0.00
182 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ 0.00
183 ގދ. ނަޑެއްލާ 0.00
184 ގދ. ގައްދޫ 0.00
185 ގދ. ރަތަފަންދޫ 0.00
186 ގދ. ވާދޫ 0.00
187 ގދ. ފިޔޯރި 0.00
188 ގދ. ތިނަދޫ 0.00
189 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ 0.00
0.00