ހއ.ހޯރަފުށި މަގު ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1094
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ސަރވޭ، އީ.އައި.އޭ އަދި ޕްރިލިމިނަރީ ޑިޒައިން ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 8 އޭޕްރިލް 2021
: 8 އޭޕްރިލް 2021
: 22 ޖުލައި 2022
:
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,000,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
10,435,736.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
: 22 ޖުލައި 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ހޯރަފުށި 66,876,455.00
66,876,455.00