ށ.މިލަންދޫ މަގު ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1119
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
، ރޯޑް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް، ކޭބަލް ޖަންކްޝަން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ސައިޑްޥޯރްކްސްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
: 11 މާރިޗު 2020
: 11 މާރިޗު 2020
: 4 ޖަނަވަރީ 2022
:
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
11,970,539.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
47,112,120.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ނޮވެންބަރު 2020
: 11 މާރިޗު 2020
: 4 ޖަނަވަރީ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. މިލަންދޫ 122,530,154.00
122,530,154.00