ނ.ލަންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1132
: 19 ޖަނަވަރީ 2022
: 19 ޖަނަވަރީ 2022
: 31 މާރިޗު 2023
: 31 މާރިޗު 2023
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,748,146.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,966,664.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 16 މޭ 2022
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖޫން 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. ލަންދޫ 8,380,807.00
12,095,617.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]