ކ.ކާށިދޫ އެއްގަމުތޮށި ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1154
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މަރުހަލާގައި
: 30 ނޮވެންބަރު 2021
:
: 30 ޖޫން 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,500,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,835,899.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ޑިސެންބަރު 2021
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ޑިސެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ކާށިދޫ 10,894,836.00
10,894,836.00